MAN

BONO CUT

Đó là một phong cách hai phần mềm mại được duy trì trong một mái tóc được cắt ngang, và có một phần tóc mái cùn rơi xuống chiều dài của lông mày .