MAN

DAWN CUT

Đó là một phong cách đặc trưng bởi một phần tóc mái đi xuống lông mày ở dạng hai phần mềm mại. Bạn có thể nhấn mạnh cảm giác tự nhiên và thông minh.