Long Hair

AIR PERM

Bạn có thể nhấn mạnh hình ảnh dễ thương trong khi kết hợp với một kiểu uốn sóng phong phú.